Obchodní podmínky


Objednávka
 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vahyapokladny.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu
Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 63800, IČ: 66570841, DIČ: CZ6705162145.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.
Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím,
platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek
a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky
a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 


Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění
a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,
kde je tento proces srozumitelně popsán.
 

Možnosti objednávky


Objednávat je možno následujícími způsoby:
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen eshop)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně
  • Telefonicky
 

Povinnosti kupujícího


Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
 
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • název zboží dle ceníku,
  • způsob odebrání a dopravy,
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.


Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky.
A to e-mailem z.r@vahyapokladny.cz nebo telefonicky 776040951.
Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci,
či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu),
je prodávající povinen tuto částku vrátit.
Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran
a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu. ( Dle sazebníku FIO, v ČR zdarma )

Kupující je povinnen uhradit náklady na dopravu, při nepřevzetí odeslaného zboží.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami
a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami
a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem
č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku.
 

Ochrana osobních údajů


Prodávající dodržuje při zpracování osobních údajů a dalších informací,
které jsou mu kupujícími poskytnuty povinnosti a podmínky stanovené mu právním řádem České republiky,
především zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu,
který je nutný pro doručení zboží.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího
po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Pokud kupující udělí prodávajícímu souhlas se zasíláním informačních emailů na adresu uvedenou kupujícím,
je možno tento souhlas kdykoliv odvolat
a to požádáním prodávajícího o vyřazení emailové adresy z databáze pro zasílání informačních mailů.

V případě nákupu přes Heureka vaši spokojenost s nákupem můžeme zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků
v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož se může náš e-shop zapojit.
Ty vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.
o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.
Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme
na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.
Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele,
kterým je provozovatel portálu Heureka.cz;
tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky
můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.
V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

Osobní údaje svěřené při objednávce zboží tedy budou využity v nezbytné míře k:

Účetnictví, dle daňových zákonů ČR.
Dopravě zboží, dle zvoleného dopravce.
Hodnocení našich služeb na Heureka

Nebudou dány ani prodány dalším subjektům.


Odstoupení od smlouvy

 
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy
bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon,
se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřujícík odstoupení od smlouvy.
Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím,
že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit,
nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu 

prostřednictvím některého z přepravců, spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.
Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující-spotřebitel právo odstoupit
bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno,
v původním nepoškozeném obalu, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství,
záručních listů a návodů.
V případě již vystavené faktury je povinnen potvrdit příslušný dobropis k faktuře a odeslat prodejci. 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet
a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a splnění náležitostí.
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Závěrečné ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.vahyapokladny.cz
a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Při osobním nákupu na našich prodejnách tyto obchodní podmínky neplatí a vztah mezi prodávajícím a kupujícícm upravuje občanský zákoník,
který definuje práva a povinnosti obou interesovaných stran. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti
se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 21.1. 2022, dnem spuštění tohoto e-shopu.Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy:
 

Odstoupení od smlouvy:

Kontaktní údaje kupujícího:

Kontaktní údaje prodávajícího: Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 63800 IĆ: 66570841

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

dne ...                      

jsem s vámi uzavřel-uzavřela kupní smlouvu po internetu na zboží...

číslo objednávky …

za cenu …

Z důvodů   ...

odstupuji od kupní smlouvy.

Požaduji vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. …

S pozdravem

Jméno a vlastnoruční podpis

Přílohy:

Kopie dokladu o koupi
 

 

P.S. Asi stačit nějaké vyjádření na emailu, nebo zavolat a domluvíme se :-) 

© Váhy a pokladny